Veilig sportklimaat

Aannamebeleid vrijwilligers Quintus Handbal 

Aannamebeleid (aangeraden vanuit NOC*NSF) voor het ‘in dienst nemen’ van trainers (zowel jeugd- als seniorenteams), coaches, begeleiders, verzorgers van teams, masseurs en fysio’s die werken met minderjarigen en toegang hebben tot kleedkamers.
 

  1. Het houden van een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we de vrijwilliger bekend met de gedragsregels die in samenwerking met het NOC*NSF door de sportbonden voor de begeleiders in de sport zijn vastgesteld en overhandigen de vrijwilliger een exemplaar.
  2. We verzoeken de vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Hiervoor is nodig een recent emailadres en geboortedatum. Deze gegevens doorsturen aan Annette Lie.

 

Bij activiteiten van onze vereniging komen mensen voor hun plezier en met sportieve doelstellingen bijeen. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en veilig sportklimaat. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin er sprake is van ongewenst gedrag. 

 

Definitie Ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag wordt verstaan machtsmisbruik, verbale agressie, fysiek geweld, excessief pesten en ongewenste intimiteiten (definitie NOC-NSF). 

 

Ten behoeve van de preventie en de aanpak van dergelijke situaties zijn richtlijnen opgesteld. We hopen dat van deze richtlijnen een preventieve werking zal uitgaan. Verder zullen deze richtlijnen bijdragen aan het op een correcte manier reageren op ongewenst gedrag binnen onze vereniging. 

 

Ongewenste intimiteiten
Er bestaan vele uitingsvormen van ongewenste intimiteiten. Ongewenste intimiteiten uiten zich in gedrag, dat in strijd is met de sociaal-ethische moraal. Als voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag kunnen worden genoemd:

  • ingaan op avances of gedrag met verliefdheidverschijnselen;
  • ongewenste/onnodige aanraking;
  • het verbaal scheppen van een seksueel/erotisch geladen sfeer;
  • zich tegen een ander aandrukken of sterkere vormen van aanranding.  

 

Uitgangspunten / Gedragsregels
Niemand mag activiteiten binnen het verband van onze vereniging gebruiken voor doeleinden van eigen nut en/of bevrediging, die in strijd zijn met de integriteit van anderen. Vooral ongewenste intimiteiten van welke aard dan ook worden onder geen beding getolereerd. Het NOC-NSF heeft hiervoor de “Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie” opgesteld, waaraan men zich ten allen tijde dient te houden. 

 

Richtlijnen
In dit protocol zijn een aantal richtlijnen en afspraken opgenomen ten behoeve van:

  • technische- en organisatorische kaderleden van onze vereniging
  • leden van onze vereniging en/of hun wettelijke vertegenwoordigers 

 

Dit protocol geeft een aantal afspraken en daaruit voortvloeiende handelwijzen voor situaties waar sprake is van ongewenst gedrag of een vermoeden daarvan. Indien de beschreven handelwijze van dit protocol wordt gevolgd, kan een en ander uiteindelijk leiden tot een uitspraak van het Dagelijks Bestuur met mogelijke sancties tegen de pleger. 

 

Het Dagelijks Bestuur verplicht alle kaderleden zich te gedragen naar de “Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie”, zoals opgesteld door het NOC-NSF. Het Dagelijks Bestuur zal personen, die veroordeeld werden voor handelingen in strijd met deze gedragsregels, weigeren voor een functie of taak binnen de vereniging.

 

 

Lees hier het protocol ongewenst gedrag en de gedragsregels begeleider in de sport van het NOCNSF.

X